Επικοινωνία
Χάρτης ιστοτόπου
 
Αρχική Η εταιρεία Υπηρεσίες Αρχεία Νέα-Ενημέρωση Επικοινωνία
Αναζήτηση :
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν.3850/2010, όπως συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Μεθοδολογία του Τεχνικού Ασφαλείας:

Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

 • Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης.
 • Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους  σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας εργασίας.
 • Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάσσεται, με ευθύνη της ΕΞΥΠΠ, η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν. 3850/2010.
 • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Συντάσσει και επικοινωνεί στους εργαζόμενους οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τους.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες.
 •  Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο Υποδείξεων της εγκατάστασης.

 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 • μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
 • συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

 Η NOVA ΕΞΥΠΠ:

 • Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων που διαμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιχείρησης υποβάλλεται με ευθύνη της ΕΞΥΠΠ στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ για θεώρηση.
 • Αναλαμβάνει τη θεώρηση των βιβλίων υποδείξεων προς τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ.

 

 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νομοθεσία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Χρήσιμα Έντυπα
Νέα-Ενημέρωση
24-10-2014
Κατάργηση Υποχρέωσης εφοδιασμού ΜΕ με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας
17-09-2013
Επιβολή προστίμου για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα, ανά μηχάνημα έργου
28-08-2013
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα (II)
Τεχνικός Ασφαλείας

Ιατρός Εργασίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Οργανισμός
Υπηρεσίες
Χρήσιμα
Στοιχεία επικοινωνίας
NOVA ΕΞ.Υ.Π.Π. Ε.Π.Ε.
Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς
Τ.Κ. 61100
Τηλ. 23410-76380
Fax. 23410-76381
e-mail: info@novaexypp.com
Copyright NOVA ΕΞΥΠΠ Ε.Π.Ε. © 2015
Ανάπτυξη: dbotsis